"Suhrer See" eller "Lidenskab for fisk"

De der dagligt arbejder med fisk, har også et ganske særligt forhold til disse. Miljøbeskyttelse og opretholdelse af arterne er for DAN LACHS og sine medarbejdere ikke kun af forretningsmæssige, men også af økologiske grunde en selvfølgelighed. Kun de der kender til detaljerne om livet i vandet, kan hjælpe optimalt til med at sikre naturen.

Derfor er Suhrer See, den reneste sø i Schleswig-Holstein overgået i DAN LACHS's eje. Eksempelvis udvikler og gennemfører Die Hamburger Universität her forskningsarbejder, hvis resultater bidrager til opretholdelsen af et sundt miljø.

Suhrer See

Søen med en størrelse på ca. 140 ha. - ligger i det "Schleswig-Holsteinske Schweiz" mellem Behler See og Vierersee og hører til søerne omkring Plön. Den er gennemsnitlig 8,3 meter dyb og har en maksimaldybde på knap 25 meter. Beliggenheden i et lille og stort set uberørt område samt søens integration i et sandet terræn sørger for en relativ næringsfattig tilstand, hvorigennem den særdeles gode og klare vandkvalitet kan forklares. Sådanne søer er meget sjældne i Schleswig-Holstein.

Suhrer See opstod i den sidste istid gennem gletscherfremstød. De nuværende søområder omkring Plön dannedes efter gletschernes tilbagetrækning. Det er den dag i dag endnu muligt i enkelte dele af søen at se op til tre meter dybe og lodrette "terrassekanter" ganske kort fra søbredden.

Naturfredningsområde

Suhrer See gælder som naturfredningsområde under det europæiske Biotopforbund "Natura 2000". Den biologiske mangfoldighed bliver gennem fredningssystemets fælles fastlagte kriterier vedvarende bevaret.

Naturfrednings formål tjener beskyttelsen, sikringen, opretholdelsen samt udviklingen af et ganske særligt område. Suhrer See og dens omgivelser danner en biotop for et mangfoldigt og delvist truet dyre- og planteliv. For vandfugle der er støjfølsomme og trænger til hvile som for eksempel hejrer, taffel-, hvin- og rødhovede ænder er Suhrer See som nærings-, hvile- og udfoldelsesområde af overregional betydning. Fugle som hvepsevåger, isfugle, sort- og mellemflagspætter har ved Suhrer See deres ynglepladser.

Under overfladen

I den vidtspændende undervandsverden byder søen med sin udprægede vegetation på et habitat for de forskelligste dyre- og fiskearter som for eksempel helt, ål, foreller, aborrer, gedder, sandart, maller, stør og krebsbyr. Mange af disse har specielt tilpasset sig de næringsfattige omgivelser. Det lave næringsindhold sørger for et utroligt rent og klart vand, således at man stedvist kan se de udprægede undervandsgræsplæner i over fem meters dybde. Til det eksotiske planteliv hører forskellige og delvist meget sjældne vandaks (Potamogeton) og kransnålalger (Characeae) - enkelte af disse er stort set ikke observeret andre steder i hele Tyskland. Den Store Najade (Najas marina) - valgt til årets vandplante 2007 og som kun eksister i ganske få søer i Schleswig-Holstein, findes naturligvis også i Suhrer See.

Forskning

For også i fremtiden at kunne sikre området og den mangfoldige natur arbejder DAN LACHS tæt sammen med forskningsinstitutioner og stiller søen til rådighed for forskningsformål. Undertiden finder et større forskningsprojekt ledet af et tysk universitet omkring udviklingen og beskyttelsen af rør og siv i søområder sted.